חדשות

וידיאו משפטי
פורסם בתאריך:
08/10/2020
מאת:
משרד הבריאות

מדריך שירותים בתקופת הקורונה

א. עריכת תצהיר ללא נוכחות פיסית של המצהיר ועורך הדין בחדר אחד:

עקב מגיפת הקורונה ומגבלות הסגר לא יכולים עורכי הדין לאשר תצהירים של שלקוחותיהם בפגישה פנים אל פנים.

לנוכח הקושי המובן, פורסמו החלטות ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין לגבי אופן עריכת תצהיר בהיוועדות חזותית (Video Call):

"בהתאם לכך, מוצאת ועדת האתיקה הארצית, כי ככל שקיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר בעת הזו, הרי שיש להתיר אימות החתימה על ידי עורך הדין בהיוועדות חזותית בתנאים המצטברים הבאים בלבד:

 1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.
 2. המצהיר הציג בפני עוה"ד על גבי הצג תעודה מזהה.
 1. עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:
  "הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________
  מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא"ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.

ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על  גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו   להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.

חתימת המצהיר_________________;  

חתימת עוה"ד_________________".

 1. בהסכמת המצהיר ובכפוף לכלל 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:
  א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.
  ב. צילום תעודת הזיהוי של הלקוח.
  ג. קריאת האזהרה על ידי עוה"ד, אישור האזהרה ע"י המצהיר.
  ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד.
  ה. חתימת המצהיר [יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית].
 2. עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה"ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, ווטסאפ, פקסימיליה וכיו"ב.
 3. מיד עם קבלת המסמך, עוה"ד יוודא שהמסמך שהתקבל בידו הוא המסמך שעליו חתם המצהיר בתיעוד. לאחר מכן, יחתום עוה"ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה.
 4. המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.
 5. עוה"ד הנדרש להגיש תצהיר לביהמ"ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית לשעת חירום מיום (24.03.2020) וכי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ"ש ככל שיתבקש.
 6. תיעוד של תצהיר כמפורט בסעיף 5 לעיל, בין שהוגש לביהמ"ש ובין שלאו, ישמר בידיי עורך-הדין עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א-1971.

לקריאה לחץ כאן

http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=413084&catId=58

חשוב מאד לשים לב: לפני עריכת תצהיר בהיוועדות חזותית (וידאו) יש לבצע אימות דיגיטלי מקוון (אד"מ) בקישור המצורף:

https://www.gov.il/he/service/online-authentication-adam

לצורך אימות זהותך: רצוי לעיין בהנחיות רשות התקשוב של ישראל – אימות דיגיטלי – לחץ כאן

רישום לאפליקציית ZOOM

לחץ כאן

ב. הנחיות לשגרה בזמן קורונה (חגי תשרי) – משרד הבריאות

הנחיות לגבי המותר והאסור בתקופת הסגר ובתקופת השגרה, ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

לקריאה לחץ כאן

למעבר לאתר הקורונה הרשמי של משרד הבריאות: לחץ כאן

ג. מידע לעובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל התפשטות נגיף קורונה

איך מוציאים עובדים לחל"ת, מה זכויות העובד, כיצד מדווח העובד על יציאתו לחל"ת?

על כל אלה ניתן למצוא תשובות באתר "כל זכות".

לקריאה לחץ כאן

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.